Korpsets samværspolitik

Samværsformer hos De Gule Spejdere i Danmark

Det at være spejder skal være en god oplevelse. Alle de ydre rammer skal være så optimale som muligt, for at den enkelte oplever en glæde ved det at være spejder og en udfordring ved arbejdet.
Der er en række forhold - de indre rammer - som også skal være i orden.
Vi skal have gennemtænkt og drøftet samværsformerne imellem os, hvordan det er rigtigt og godt at omgås hinanden, når vi er en organisation, hvor vores formål bl.a. er at opdrage og præge børn og unge. Vi skal drøfte, hvordan vores sprog bør være sammen med spejderne og vores respekt for den enkelte spejders integritet.
Gruppernes og korpsets samværspolitik er et fælles anliggende, og det vil være nyttigt at både forældre, spejdere og ledere diskuterer disse med jævne mellemrum.
Vi er en del af det omgivende samfund, der hele tiden forandrer sig, så vi bør løbende være klar til at tage nye udfordringer op.
Samværsformer dækker både seksuelle krænkelser, alkohol og brug af rusmidler og tobak.
Samværspolitikken er gældende for hele korpset - både ved korpsarrangementer og ved aktiviteter hos de enkelte grupper. Ved overskridelser har både de enkelte grupper og korpset mulighed for at sanktionere over den/de pågældende.
Alkohol
Indtagelse af enhver form for alkohol hører ikke sammen med spejderarbejdet. Vi har et ansvar for at lære spejderne at tage ansvar for deres liv og påvirke dem i de valg de træffer. Vi voksne skal være gode rollemodeller for børn og unge. Dette gælder også, når det drejer sig om at have et fornuftigt forhold til alkohol. Som udgangspunkt drikkes der ikke alkohol imens spejderarbejdet er i gang, og alkohol må ikke indtages af personer under 18 år. På aftalte tidspunkter og steder efter f. eks. et lejrbål eller ved afslutningen af et ledermøde, kan lederne indtage alkohol i beskedne mængder. Dog skal der altid blandt lederne være et tilstrækkeligt antal, der kan tage fuldt og helt ansvar i en kritisk situation. Ingen leder må være synligt påvirket eller indtage alkohol synligt for spejderne. Enhver leder skal altid agere på en sober måde.
Alle forventes at tage ansvar for at retningslinjerne overholdes.

Rusmidler
Rusmidler af enhver form er uacceptable og vil medførebortvisning.

Tobak
Hvis der skal ryges ved arrangementer og til møder, skal det forudbestemmes, hvor der må ryges. På lejre udpeger lejrledelsen et sted, væk fra lejrpladsen, hvor der må ryges.. Ved alle aktiviteter og arrangementer skal rygeloven overholdes, det vil sige, at der ikke må ryges i spejderhytter, og udendørs skal der være et rygested forbeholdt for rygere. Rygning er ikke tilladt for unge under 15. 

Seksuelle krænkelser
Vores samværsformer skal være med til at forebygge, at spejdere føler sig krænkede eller udsættes for seksuelle overgreb.
Vi skal hjælpe børn og unge til at blive bevidste om deres personlige grænser og give dem styrke til at markere dem over for andre.
Det er vigtigt, at man lokalt har et godt kendskab til sine ledere, og at man har nogle fornuftige samværsformer, så man undgår situationer, der kan misbruges eller mistolkes. Alle, der bliver ledere i DGS, og personer, der skal omgås børn under 15 år, skal i dag have deres forhold undersøgt i Det Centrale Kriminalregister, det vil sige både ledere, styrelsesmedlemmer og personer, der fungerer som hjælpere ved ture og arrangementer.
Dette foregår ved hjælp af en Politiattest, som korpsets formand indsender efter indstilling fra de lokale grupper. Ingen personer kan blive godkendt til at have med børn under 15 år at gøre, hvis der i registeret er en anmærkning om seksuelt misbrug tidligere i livet.
I DGS har vi længe gjort dette. Det kan mindske risikoen for overgreb, men ikke fjerne den. Korpsstyrelsen mener ikke, at det nok at tjekke nye ledere. Vi vil have regelmæssig kontrol  hvert 5. år af alle, som har med børn under 15 år at gøre. I tilfælde af at korpsets formand skulle modtage en positiv Politiattest på en leder, vil den pågældende leder i første omgang blive bedt om omgående at forlade korpset. Sker dette ikke, vil korpsets formand rette henvendelse til politiet og bede om hjælp til håndtering af situationen.
I tilfælde af formodet, seksuelt misbrug er der mange hensyn at tage. Der er hensynet til barnet, familien, den mistænkte, lederne, spejderne og deres forældre.
1. Bevar roen og overblikket.
2. Benyt dig af muligheden for støtte, hjælp og vejledning.
3. Kontakt din nærmeste leder og afgør i dialog med denne, hvilke handlinger dine iagttagelser skal medføre.
4. Skriv ned, hvad du har set eller hørt. Undgå fortolkninger og vær så konkret som muligt.
5. Kontakt Korpsstyrelsesformanden eller Spejderchefen for yderligere hjælp og vejledning og eventuel, yderligere handling.
6. Giv jer tid til at overveje situationen, før I tager handling. Tag eventuelt kontakt til berørte parters forældre.
7. Ved begrundet mistanke, kontakt da de sociale myndigheder og/eller Politiet.
8. Pressekontakt: At håndtere pressen kan være en kompliceret opgave-kontakt Korpsstyrelsesformanden. Bliver du kontaktet af pressen, skal du altid bede journalisten om at ringe tilbage senere, så du får tid til at kontakte Korpsstyrelsesformanden. Fortæl altid kun om de ting, du ved, og ikke hvad du tror.     
Sociale spilleregler for samværet i en gruppe er medvirkende til at sikre en synlighed af de situationer, hvor der er sket brud på reglerne. I de tilfælde, hvor der er tale om en svagt begrundet mistanke til et medlem af gruppen, anbefales det at tage en åben og generel drøftelse.
Tal åbent om de ting, du har iagttaget og hør, hvordan de andre ledere/voksne har oplevet det.
Tag udgangspunkt i, at du selv har oplevet en situation som grænseoverskridende, og spørg de andre, hvor deres grænse går, og hvordan vi undgår at overskride andres grænser.
I tilfælde af anmeldelse af et overgreb, skal den mistænkte suspenderes.

Vi anbefaler, at ovenstående handleplan følges, men yderligere oplysninger og hjælp kan findes følgende steder:

DGS    Lederhåndbogen - Pædofili politik 2004

DUF  (Dansk Ungdoms Fællesråd )
• www.duf.dk
Red Barnet
• www.redbarnet.dk 
DDS   ( Det Danske Spejderkorps)
• www.dds.dk
KFUM SPEJDERNE
• www.spejdernet.dk

• Børns vilkårwww.bvdk.dk

Rådgivning
• De Gule Spejdere - Korpsstyrelsesformanden eller Spejderchefen
• Socialforvaltningen i barnets hjemkommune
• 
• Børnetelefonen - 116 111  (mandag -  torsdag. 12-21, fredag12-19)
• Forældretelefonen - 35 55 55 57 (mandag - torsdag 12-21, fredag 12-19)
• Thora center - www.thoracenter.dk og 33 32 86 50 (mandag  torsdag 10-15)
• Støttecenter mod incest - www.incest.dk og 33 13 63 83 ( mandag 15-16, tirsdag 9-13, onsdag 12-15.30)
• Pårørenderådgivningen på Rigshospitalet 35 31 66 59

 

 

 

DEL PÅ:

Samværds politik for udskrift