LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK

Senest revideret d. 8. maj 2021


Lovsættet indeholder:

1.    Grundlov
2.    Love for De Gule Spejdere i Danmark (landsorganisationen)
3.    Love for gruppen (lokalorganisationen)

 
GRUNDLOV

Navn
§ 1.

Organisationens navn er “De Gule Spejdere i Danmark”. Organisationens binavn er ”Baden-Powell Spejderne i Danmark”.

§ 2.

Korpset er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide. Korpset er medlem af World Federation of Independent Scouts.


Formål
§ 3.

Korpset har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

§ 4.

Korpset og de enkelte grupper tager ikke stilling til politiske opfattelser eller religion.


Arbejdsgrundlag
§ 5.

Korpset søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge, hvor der lægges vægt på praktiske og handlingsprægede færdigheder.

For at bevare det egentlige islæt af det konkrete, traditionelle spejderarbejde i korpset udarbejdes der til hver aldersinddeling en række færdighedskrav, som den enkelte løser efter bedste evne. Med henblik på at afprøve disse færdigheder afholder korpset en årlig holdpræstation for medlemmerne. Der afholdes dog ikke en Bæverturnering.


Organisation
§ 6.

Korpset er en landsorganisation inddelt i grupper, der alle hver især er selvstændige juridiske personer.

Korpset består af civile og uniformerede. Ved uniformerede forstås medlemmer med ret til at bære korpsmærke. Ved civile forstås forældre til uniformerede medlemmer af korpset samt andre ikke-uniformerede, der har tilknytning til korpset.
Korpsets lovgivende myndighed er Korpsrådet, som består af Korpsstyrelsen samt to repræsentanter fra hver gruppe. Det tilstræbes at den ene repræsentant er civil og den anden uniformeret.

        
Korpsets udøvende myndighed er Korpsstyrelsen.


Ændringer af grundlov
§ 7.

Beslutning om ændring af denne grundlov, korpsets ophævelse eller sammenslutning med en anden organisation kan kun ske, når forslag herom vedtages af Korpsrådet med 2/3 majoritet, og når 2/3 af Korpsrådets stemmetal er repræsenteret. Er 2/3 af stemmetallet ikke repræsenteret, og forslaget vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmer, indkaldes med 30 dages varsel til nyt Korpsrådsmøde, på hvilket den omhandlende beslutning kan vedtages med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer.

I tilfælde af at korpset ophæves, skal dets formue tilfalde almennyttige formål, som er beslægtede med korpsets formål. Nærmere beslutning herom træffes af Korpsrådet.


Ikrafttræden
§ 8.

Denne grundlov træder i kraft den 20. april 1985. Grundloven er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. februar 1984. Der er foretaget ændringer på ordinært Korpsrådsmøde den 20. april 1985, på ordinært Korpsrådsmøde den 17. april 1999, på ordinært Korpsrådsmøde den 21. april 2001, på ordinært Korpsrådsmøde den 9. april 2005, på ordinært Korpsrådsmøde den 14. april 2007, på ordinært Korpsrådsmøde den 16. april 2011, på ordinært Korpsrådsmøde den 12. april 2014, på ordinært Korpsrådsmøde den 22. april 2017 og på ordinært Korpsrådsmøde den 13. april 2019.

- ooo -

 
LOVE FOR DE GULE SPEJDERE I DANMARK


§ 1.

Korpset er en landsorganisation af anerkendte, selvstændige grupper samt enkeltpersoner (uden stemmeret).

En gruppe kan anerkendes, når den har en Gruppestyrelse sammensat i overensstemmelse med § 7 i Love for Gruppen.

En gruppe kan udmelde sig af korpset, såfremt beslutning herom vedtages af Gruppestyrelsen og Grupperådet. Udmeldelsen, underskrevet af samtlige Gruppestyrelsesmedlemmer, sendes til Korpsstyrelsen.

Korpsrådet beslutter, efter indstilling fra Korpsstyrelsen, regler i Love for gruppen for udnævnelse af personer til ledere af grene i grupperne.

§ 2.

Korpset kan have æresmedlemmer, der udnævnes af Korpsstyrelsen.

§ 3.

Ethvert uniformeret medlem af korpsets grupper skal efter regler, der nærmere fastsættes af Korpsstyrelsen, bære korpsmærke på uniformen. Korpsmærket, der er korpsets ejendom, er korpsets officielle kontrolmærke og kan ikke sælges eller på anden måde overdrages. Gruppen er ansvarlig for korpsmærkets tilbagelevering ved et gruppemedlems udmeldelse.

Alle ledere og assistenter skal, inden de træder i funktion, underskrive korpsets ledererklæring, der lyder således: “Jeg erklærer at have gjort mig bekendt med alle korpsets love og øvrige bestemmelser. Jeg lover at gøre mit bedste for at lede min gren i overensstemmelse med Baden Powells idegrundlag og i alle forhold at være et godt eksempel for medlemmerne”.


Korpsrådet
§ 4.

Korpsets øverste myndighed er Korpsrådet.

Korpsrådet består af:
1.   To repræsentanter fra hver gruppe. Det tilstræbes, at grupperne vælger en civil repræsentant og en uniformeret repræsentant fra hver gruppe.
2.   Korpsstyrelsen.
Ordinært Korpsrådsmøde afholdes hvert år i april måned. Forslag, der af Korpsrådsmedlemmer ønskes behandlet på Korpsrådsmødet, skal være fremkommet til Korpsstyrelsesformanden senest den 14. marts i mødeåret. Er den 14. marts en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den efterfølgende mandag.

Ekstraordinært Korpsrådsmøde afholdes efter Korpsrådets eller Korpsstyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 20% af Korpsrådets medlemmer til Korpsstyrelsesformanden med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på mødet. Mødet skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.

Korpsrådsmøder indkaldes af Korpsstyrelsesformanden med 30 dages varsel gennem korpsets medlems- og lederblad eller med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail til Korpsråds¬medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden.

Senest 14 dage før mødets afholdelse udsender Korpsstyrelsen de forslag, der skal behandles. For ordinære møders vedkommende udsendes tillige den reviderede og af styrelsen underskrevne årsrapport og budget for indeværende år.

En gruppe skal have været anerkendt i 12 måneder før datoen for afholdelse af såvel ordinært som ekstraordinært Korpsrådsmøde for at kunne deltage i afstemninger.

Dagsorden for det ordinære Korpsrådsmøde skal omfatte:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Beretning fra Korpsstyrelsen
3     Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4.    Behandling af indkomne forslag – herunder behandling af eksklusionssager
5.    Vedtagelse af budget for det kommende år – herunder fastsættelse af korpskontingent
6.    Valg af medlemmer og suppleanter til Korpsstyrelsen
    Korpsrådet vælger følgende medlemmer (hvis de er på valg i det pågældende år):
        a. Korpsstyrelsesformand
        b. Regnskabsansvarlig
        c. Spejderchef
        d. Valg af øvrige medlemmer, jfr. § 5 stk. 1
7.    Valg af revisor
8.    Behandling af lovforslag
9.    Korpsstyrelsens planer for det kommende år
10.    Eventuelt

Korpsrådet vedtager et sæt love for grupperne. Vedtagelse og ændring heraf sker efter de samme regler som ved ændring af nærværende love for korpset.

På Korpsrådsmøder har hvert medlem én stemme uanset om den pågældende måtte være medlem i flere egenskaber.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Såfremt et medlem måtte få forfald, træder suppleanten i vedkommendes sted.

Stemmeafgivelse sker skriftligt efter dirigentens anvisning, og efter at Korpsrådet har godkendt fremgangsmåden.

En kandidat skal mindst opnå ¼ af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer for at blive valgt. Er der efter første valgomgang ubesatte styrelsespladser, foretages et nyt valg indenfor de pågældende kategorier mellem de ikke-valgte kandidater.

Er der efter denne anden valgomgang fortsat ubesatte styrelsespladser, foretages yderligere valg, hvorunder dirigenten kan udskyde kandidater, der ikke har opnået mindst 1/10 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes stemmer.

I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent lodtrækning.

På et Korpsrådsmøde kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag dertil. Alle valg og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra de i grundlovens § 7 nævnte tilfælde, samt ved valg af medlemmer til Korpsstyrelsen, jfr. § 5. Afstemningerne sker skriftligt, når dirigenten bestemmer det, eller når mindst 5 medlemmer begærer det.

Forhandlingsemnerne og beslutningerne samt stemmetallene for og imod indføres i referatet, der underskrives af dirigenten og Korpsstyrelsesfor¬manden.

Referatet offentliggøres snarest på korpsets hjemmeside.


KORPSSTYRELSEN
§ 5.

Korpsstyrelsen består af indtil 6 civile og indtil 7 uniformerede, der vælges på hvert ordinært Korpsrådsmøde for en toårig periode. Korpsrådet vælger en Korpsstyrelsesformand, en regnskabansvarlig og en Spejderchef. Det tilstræbes, at Korpsstyrelsesformanden vælges blandt de civile og Spejderchefen blandt de uniformerede. Civile Korpsstyrelsesmedlemmer skal have tilknytning til en gruppe.

Valgbare er kandidater, der er opstillet af mindst ét Korpsrådsmedlem ved anmeldelse til Korpsstyrelsesformanden senest den 14. marts samme år, som ordinært Korpsrådsmøde afholdes. Med anmeldelsen skal vedlægges en angivelse af den opstillede kandidats navn og adresse samt spejderdata. Er den 14. marts i mødeåret en lørdag eller søndag, udskydes fristen til den efterfølgende mandag.

§ 6.

På det første møde efter det ordinære Korpsrådsmøde vælger styrelsen en næstformand og en Vicespejderchef. Det tilstræbes, at næstformanden vælges blandt de civile og Vicespejderchefen blandt de uniformerede.

Korpsets daglige administrative ledelse forestås af Korpsstyrelsesformanden i samarbejde med Spejderchefen og forretningsudvalget, såfremt et sådant er nedsat af Korpsstyrelsen.

Korpsstyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg og bestemmer selv sammensætningen heraf.

Korpsstyrelsen udpeger repræsentanter til de nationale og internationale organisationer, hvori korpset søger repræsentation.

Korpsstyrelsen anerkender nye grupper og kan tilbagekalde anerkendelsen, hvis gruppen efter Korpsstyrelsens skøn ikke arbejder i overensstemmelse med korpsets forskrifter. Korpsstyrelsen udsteder de fornødne reglementer og bestemmelser og kan dispensere fra bestemmelser om aldersbetingelser, familieskab, funktionstid, frister og lignende forhold, hvor konkrete omstændigheder taler afgørende derfor.

Korpsstyrelsen sikrer, at der udarbejdes et fremadskridende arbejdsprogram, som er baseret på de konkrete, traditionelle spejderopgaver.

Korpsstyrelsen animerer grupperne til afholdelse af en årlig holdpræstation inden for alle afdelinger med undtagelse af Bævergrenen. Præstationen bør indeholde dele af det fremadskridende arbejdsstof.

Korpsstyrelsen kan indbyde til kurser i arbejdsstoffet og kan nedsætte arbejdsudvalg og give regler for disse.

Korpsstyrelsen skal i videst muligt omfang sikre, at arbejde for korpset udføres ved frivillig hjælp.

Som hovedprincip sikrer Korpsstyrelsen, at korpsets midler anvendes til konsolidering af grupperne eller opstart af nye grupper. Dette hovedprincip kan alene fraviges, dersom der for de pågældende midler af eksterne bidragydere er fastsat særlige retningslinjer for midlernes anvendelse.

Alle korpsets medlemmer modtager korpsets medlems- og lederblad ”Spejdersport”.

Korpsstyrelsen udarbejder reglement for uniform m.v.

Korpsstyrelsen udarbejder udmærkelsestegn og betingelser for disses erhvervelse. Udmærkelsestegn uddeles af Korpsstyrelsen efter indstilling fra Gruppestyrelserne.

Korpsstyrelsen kan i særlige tilfælde anerkende optagelse af enkelte personer direkte under korpset, for så vidt disse støtter korpset praktisk eller økonomisk.


Tegningsregler
§ 7.

Korpset tegnes af Korpsstyrelsesformanden, den regnskabsansvarlige, Spejderchefen og vicespejderchefen to i forening.  I tilfælde af væsentlige beslutninger tegnes korpset af den samlede Korpsstyrelse; som eksempler på væsentlige beslutninger kan nævnes køb og salg af fast ejendom, pantsætning af samme samt afhændelse af værdipapirer, som ligger uden for sædvanlige genplaceringer el.lign. I tilfælde af at Korpsstyrelsesformanden, Spejderchefen eller den regnskabsansvarlige er under 18 år, kan korpsstyrelsen udpege en person over 18 år til at tegne korpsstyrelsen overfor banker o.l.


Regnskab og revision
§ 8.

Korpsets regnskabsår er kalenderåret.

Korpsstyrelsen fastsætter de fornødne regler for regnskabsførelsen og påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på betryggende måde.

Revision af korpsets årsrapport foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for 1 år på det ordinære korpsrådsmøde.

Efter hver protokoltilførsel skal revisionsprotokollen fremlægges på det førstkommende Korpsstyrelsesmøde. Årsrapport med tilhørende revisionsprotokol offentliggøres på korpsets intranet efter vedtagelsen på Korpsrådsmødet.


Hæftelse
§ 9.

For korpsets gæld hæfter kun korpsets formue.


Eksklusion

§ 10.

Korpsstyrelsen kan ekskludere eller nægte at optage medlemmer eller ledere samt afskedige ledere, der anses for uegnede til lederhvervet. Afgørelsen med begrundelse sendes til den pågældende og vedkommendes Gruppestyrelse.

§ 11.

Enhver af Korpsstyrelsens afgørelser kan af de berørte indbringes for Korpsrådet, der tager endelig stilling til Korpsstyrelsens afgørelse.

Den eller de berørte har adgang til det relevante Korpsrådsmøde med taleret, men ikke stemmeret.

§ 12.

Denne lov kan ændres, når forslag herom vedtages af Korpsrådet med 2/3 af det på Korpsrådsmødet repræsenterede stemmetal.

§ 13.

Denne lov træder i kraft den 20. april 1985.

§ 14.

Loven er vedtaget på korpsets ordinære Korpsrådsmøde den 20. april 1985, med tilføjelser til § 4 vedtaget på Korpsrådsmødet den 25. april 1987, og på Korpsrådsmødet den 13. april 1991 er § 5, § 6, § 7, og § 8 ændret. På Korpsrådsmødet den 17. april 1993 er § 6 ændret. På Korpsrådsmøde den 17. april 1999 er § 8 ændret. På Korpsrådsmødet den 21. april 2001 er § 6 ændret. På Korpsrådsmødet den 12. april 2003 er §4 og § 6 blevet ændret. På Korpsrådsmødet den 9. april 2005 er § 2, § 4, § 5 og § 6 ændret. På Korpsrådsmødet den 22. april 2006 er §4, §6 og §8 ændret. På Korpsrådsmødet den 14. april 2007 er § 7 blevet ændret, ligesom der er foretaget redaktionelle rettelser. På Korpsrådsmødet den 18. april 2009 er §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11 ændret, ligesom der er sket redaktionelle ændringer. På Korpsrådsmødet den 12. april 2014 er §§1, 4, 5, 6, 7 og 8 ændret, ligesom der er foretaget redaktionelle ændringer. På Korpsrådsmødet den 18. april 2015 er §5 ændret. På Korpsrådsmødet den 22. april 2017 er §§1,3, 4, 5 og 7 ændret. På Korpsrådsmødet den 13. april 2019 er §5 og §6 ændret. På Korpsrådsmødet d. 8. maj 2021 er §§ 1, 5, 7 ændret.

 
LOVE FOR GRUPPEN


Gruppen

§ 1.
    
En gruppe består af en eller flere grene:
Bæverkoloni    fra 5 år til og med 7 år    Arbejdsenhed:    Familie
Ulveflok     fra 7 år til og med 10 år    Arbejdsenhed:    Bande
Børn der går i 1. klasse, men ikke er fyldt 7 år, kan også optages i flokken.

Stifinderstamme    til og med 12 år        Arbejdsenhed:    Kobbel
Spejdertrop    til og med 17 år        Arbejdsenhed:    Patrulje
Pionerklan    til og med 24 år        Arbejdsenhed:    Sjak
Roverklan    ingen øvre grænse    Arbejdsenhed:     Sjak

Aldersgrænserne er vejledende for den enkelte gruppe i det daglige arbejde, men gældende ved turneringer afholdt af korpset.
Ved en turnerings start skal alle deltagere overholde ovenstående aldersgrænser, dog kan dispensation gives af spejderchefen.

Alle medlemmer udfylder en indmeldelsesblanket, evt. digitalt i korpsets fælles medlemsregistreringssystem. Ved indmeldelse forpligter medlemmet sig til at tilbagelevere korpsmærket og WFIS mærke ved udmeldelse. Erklæringens nærmere indhold fastsættes af korpsstyrelsen.


Grupperådet

§ 2.

Grupperådet består af:
 1. Forældre til medlemmer under 16 år
 2. Medlemmer der er fyldt 16 år
 3. Medlemmer af Gruppestyrelsen som ikke falder ind under 1 og 2

Hvert medlem af grupperådet har én stemme, dog har forældre til spejdere under 16 år én stemme for hvert barn, de har i gruppen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 3

Ordinært Grupperådsmøde afholdes hvert år inden den 1. marts.

Medlemmerne af Grupperådet indkaldes skriftligt og med mindst 30 dages varsel til Grupperådsmøde af Gruppestyrelsens formand. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden.

Forslag, der skal behandles på Grupperådsmøder, og - for ordinære møders vedkommende - tillige det reviderede og af Gruppestyrelsen underskrevne regnskab for det foregående år med tilhørende status samt forslag til budget for det indeværende år, skal være fremkommet til medlemmerne senest 14 dage inden mødet.

Ekstraordinært Grupperådsmøde afholdes efter Grupperådets eller Gruppestyrel¬sens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst to Gruppestyrelsesmedlem¬mer. Anmodningen skal indeholde angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet på mødet. Mødet skal afholdes senest tre uger efter begæringens fremkomst.

§ 4.

Dagsorden for det ordinære Grupperådsmøde skal omfatte:
1.  Valg af dirigent og referent
2.  Beretning fra Gruppestyrelsen og lederne
3.  Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af medlemskontingent
6.  Valg af medlems- og forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen
7.  Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke må være medlem af Gruppestyrelsen eller i nær familie med et af dets medlemmer)
8.  Gruppestyrelsens planer for det kommende år
9.  Eventuelt

§ 5.

Et referat af Grupperådsmødet underskrevet af dirigenten og Gruppestyrelsesfor¬manden offentliggøres i førstkommende nummer af gruppens blad eller udsendes til medlemmerne.

Grupperne skal indsende indberetninger til Korpsstyrelsen i henhold til korpsets retningslinjer for gruppeindberetninger

 
Gruppestyrelsen

§ 6.

Gruppestyrelsen har ansvaret for gruppens økonomi og for, at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets grundlov, formål og arbejdsgrundlag.

Gruppestyrelsen er endvidere ansvarlig for ajourføring af korpsets medlemssystem og (andre) registreringer af ledere og civile Gruppestyrelsesmedlemmer m.v. samt for rettidig indsendelse af disse data.

Gruppestyrelsen består af de medlems- og forældrerepræsentanter, der vælges på Grupperådsmødet. Som udgangspunkt vælges de pågældende repræsentanter for en 2-årig periode. Herudover består Gruppestyrelsen af de ansvarlige ledere (grenlederne) for de enkelte grene. I søgrupper vælges et søkyndigt medlem.

Gruppestyrelsen skal være således sammensat, at grenlederne er i mindretal, og at der så vidt muligt er et ligeligt antal repræsentanter for de forskellige afdelinger for medlemmer under 18 år.
§ 7.

Umiddelbart efter valget konstituerer Gruppestyrelsen sig ved valg af styrelsesformand og gruppekasserer blandt medlems- og forældrerepræsentanterne. Formand og gruppekasserer må ikke være i nær familie med hinanden eller med en grenleder.

Endvidere vælger Gruppestyrelsen to repræsentanter samt suppleanter, som indtræder i Korpsrådet. Det tilstræbes at grupperne vælger en civil repræsentant og en uniformeret repræsentant fra hver gruppe. I tilfælde af forfald kan Gruppestyrelsen udpege nye repræsentanter i stedet for den eller de forhindrede.
§ 8.

Grupper, i hvilke en eller flere grene agter at drive en del af arbejdet til søs, skal søge anerkendelse som søgrupper. For sådanne gruppers vedkommende fastsætter Gruppestyrelsen en sikkerhedsinstruks i henhold til de til enhver tid gældende regler.

Gruppestyrelsen er ansvarlig for, at de til enhver tid af Korpsstyrelsen fastsatte sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Hvert år inden sejladsens begyndelse - eller straks ved anskaffelsen af nye både i sejlsæsonen - indsender Gruppestyrelsen til korpset fartøjscertifikater underskrevet af Gruppestyrelsesformanden, det søkyndige medlem af Gruppestyrelsen og de respektive afdelingsledere.

§ 9.

Alle aktiviteter planlægges og ledes af grenlederen under ansvar over for Gruppestyrelsen. Til at støtte grenlederne i dette arbejde kan der i de enkelte grene udpeges assistenter.

Grenledere skal være fyldt 21 år og assistenter 18 år.

Grenlederne skal iagttage, at arbejdet hviler på det fremadskridende arbejdsstof, og at arbejdet sker i en form, som tilgodeser kreativitet, valgmulighed og arbejdsfor¬deling.

Det henstilles til gruppen, at denne deltager i de af korpset afholdte holdpræstationer.


Tegningsregler
§ 10.

Gruppen tegnes af Gruppestyrelsesformanden og kassereren to i forening. I tilfælde af væsentlige beslutninger tegnes gruppen af den samlede Gruppestyrelse. Som eksempler på væsentlige beslutninger kan nævnes køb og salg af fast ejendom, pantsætning af samme samt afhændelse af værdipapirer, som ligger uden for sædvanlige genplaceringer el.lign. I tilfælde af at formand eller kasserer er under 18 år, kan gruppestyrelsen udpege en person over 18 år til at tegne Gruppestyrelsen overfor banker o.l.


Hæftelse
§ 11.

For gruppens gæld hæfter kun gruppens formue.
§ 12.

Såfremt en gruppe nedlægges, tilfalder aktiverne beslægtede formål efter Grupperådets skøn. Forinden Grupperådet træffer bestemmelse om anvendelse af aktiver, skal gruppens gæld være afviklet. Såfremt Grupperådet ikke træffer beslutning om aktivernes anvendelse inden 6 måneder efter gruppens ophør, tilfalder disse korpset.

§ 13.

Denne lov træder i kraft den 20. april 1985. Loven er vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. februar 1984. Med senere ændringer vedtaget på ordinært Korpsrådsmøde den 20. april 1985, på ordinært Korpsrådsmøde den 13. april 1991, på ordinært Korpsrådsmøde den 12. april 1997, på ordinært Korpsrådsmøde den 17. april 1999, på ordinært Korpsrådsmøde den 21. april 2001, på ordinært Korpsrådsmøde den 9. april 2005, på ordinært Korpsrådsmøde den 22. april 2006, på ordinært Korpsrådsmøde den 14. april 2007, på Korpsrådsmødet den 18. april 2009, på Korpsrådsmødet den 17. april 2010, på Korpsrådsmødet den 16. april 2011, på Korpsrådsmødet den 12. april 2014, på Korpsrådsmødet den 18. april 2015, på Korpsrådsmødet den 22. april 2017, på Korpsrådsmødet den 13. april 2019 og på Korpsrådsmødet d. 8. maj 2021.

DEL PÅ:

Love revideret 2021

Love for udprintning