Love for
DGS Center Klan

-oo0oo-

Navn
 § 1
Klanens navn er "DGS Center Klan"
Klanens hjemsted er Næstved kommune

Formål
 § 2
DGS Center Klan har til formål at:
- skabe og drive et spejdercenter for De Gule Spejdere i Danmark
- styrke nationalt og internationalt samarbejde omkring spejderarbejdets værdier for både børn og unge samt voksne med tilknytning til De Gule Spejdere i Danmark og internationale spejderorganisati-oner.
- skabe ramme om nationalt og internationalt uddannelse af ledere, børn og unge.
- give De Gule Spejdere i Danmark mulighed for at afvikle lejre og turneringer for børn og unge.

Mål
 § 3
DGS Center Klan skal gennem etablering og drift sikre De Gule Spejdere i Danmark et spejdercenter hvor samarbejde og spejdersamvær er i højsædet.
Centeret skal danne ramme om nationale og internationale lejre for børn og unge, samt voksne der deltager i det frivillige arbejde omkring spejderbevægelsen.
Centeret skal danne ramme om uddannelse af medlemmer af De Gule Spejdere i Danmark, samt internationale lederkurser for ledere fra hele verden.
Samtidigt skal centeret danne rammen om lejre og turneringer for børn og unge i De Gule Spejdere i Danmark.
 § 4
De Gule Spejdere i Danmark har fortrinsret til spejdercentret.

Bestyrelsen
  § 5
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, samt den til enhver tid siddende formand og spejderchef for De Gule Spejdere i Danmark.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, hvor 2 vælges i lige år og 2 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med følgende poster blandt de 4 faste medlemmer: 
§ Formand
§ Sekretær
§ Kasserer

 


Møder og generalforsamling
 § 8
En gang årligt holdes der ordinær generalforsamling i klanen. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. maj.
 § 9
Dagorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab, indeholdende resultat, balance og re-levante noter.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revision
7. Behandling af lovforslag
8. Eventuelt

 § 10
Forslag til lovændringer mv. skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsam-lingen.

 § 11
Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen og indeholde dags-orden for mødet, samt indkomne forslag.

  § 12
Ved vedtagelse af ændringer i klanens love eller beslutning om klanens opløsning, skal der tages enstemmig beslutning af hele bestyrelsen.
Følgende paragraffer er dog ufravigelige: §§12 og 18


 § 13
Forhandlingsemner og beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og formanden.

 § 14
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning. Denne skal varsles efter reglerne i §11.

Tegningsregler
 § 15
DGS Center Klan tegnes af formanden eller kassereren og et af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Ved erhvervelse af, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom og værdipapirer kræves der under-skrift af hele bestyrelsen.

Regnskab og revision
 § 16
Klanens regnskabs år er kalenderåret.
Bestyrelsen fastsætter de fornødne regler for forretningsgangene, der sikre at bogføring og formue forvaltning sker på betryggende vis.

Revision af klanens regnskab foretages af en regnskabskyndig person, der udpeges af bestyrelsen. Revisoren må ikke være nært beslægtet med medlemmer af bestyrelsen.

 
Hæftelse
 § 17
For klanens gæld hæfter kun klanens formue og aktiver.

Likvidation
 § 18
Hvis der tages beslutning om af klanen skal ophøre sin aktivitet, skal alle klanens aktiver sælges og et eventuelt kontant provenu doneres til Dansk Røde Kors

Ikrafttræden
 § 19
Den lov træder i kraft d. 1. marts 2003. Loven er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 01.03 2003. På generalforsamlingen d. 4. marts 2006 er § 5 og 9 ændret, mens §§6-7 er udgået. På gene-ralforsamling d. 21. maj 2009 er §3 ændret.


 -oo0oo-

Vedtaget d. 21. 05 2009

 

DEL PÅ: