Forretningsorden for Korpsstyrelsen

Denne forretningsorden tager udgangspunkt i korpsets love. Korpsstyrelsens arbejde og
ansvarsområde er defineret i Love for De Gule Spejdere I Danmark §§ 5-8.


Korpsets daglige, administrative ledelse forestås af et Forretningsudvalg bestående af
Korpsstyrelsesformanden, korpsets regnskabsansvarlige, Spejderchefen og Vicespejderchefen.
Korpsstyrelsens arbejde består i hovedtræk i:
• At sikre et målrettet, fremadskridende spejderarbejde
• At arbejde for at korpsets visioner opnås
• At deltage i og inddrage korpsets grupper i planlægningen og afviklingen af turneringer
• At fungere som kontaktpersoner og vejledere for nye grupper
• At koordinere aktiviteter og sætte rammerne for alle udvalg under Korpsstyrelsen, herunder
PR-udvalget, Uddannelsesudvalget, Depotudvalget og Spejderudvalget
• At forestå kontakt til andre spejderkorps nationalt og internationalt
• At udstikke mål for korpsets vækst og at sikre den økonomiske stabilitet i korpset
Korpsstyrelsens medlemmer, ansvarsområder og funktioner
Korpsstyrelsens medlemmer, ansvarsområder og funktioner er samlet i dokumentet ”Årshjul for De
Gule Spejdere i Danmark”, som anses for at være en del af forretningsordenen for Korpsstyrelsen.
Tegningsregler
I forhold til tegningsreglerne i Love for De Gule Spejdere i Danmark § 7 præciseres følgende:
Følgende beløbsgrænser gælder for disponering af korpsets midler:
• Alle betalinger godkendes i bank 2 i forening.
• Medlemmer af korpsets Forretningsudvalg kan være godkendere af betalinger i banken.
• Korpsstyrelsen forhåndsgodkender på det sidste møde i året abonnementer, licenser, årligt
tilbagevendende omkostninger for det kommende år.
• Løbende aftaler over tre mdr., og med en omkostning over 10.000 kr., skal godkendes af
Korpsstyrelsen, inden der disponeres.
• Omkostninger over 25.000 kr. skal godkendes af Korpsstyrelsen, inden der disponeres. For
indkøb til varelager er grænsen 40.000 kr.
• Omkostninger op til 25.000 kr. godkendes af korpsets forretningsudvalg to i forening.
• Omkostninger, der vedrører udvalg under Korpsstyrelsen, skal godkendes af den
budgetansvarlige.
• Udvalg under Korpsstyrelsen er ansvarlige overfor korpsets regnskabsansvarlige for
overholdelse af de vedtagne budgetter.
Øvrige arbejdsopgaver
Blandt styrelsesmedlemmerne udpeges ét medlem, som er ansvarlig for korpsets PR, ét medlem, som
er ansvarlig for depotet, og ét medlem, som er ansvarlig for korpsets uddannelser.
Såfremt der er dannet udvalg til ovenstående funktioner, sidder de udpegede medlemmer med i
udvalgene og rapporterer til Korpsstyrelsen.
Korpsstyrelsesmøder
• Korpsstyrelsesmøder afholdes 4-6 gange årligt.
• Korpsets formand indkalder til Korpsstyrelsesmøder med en måneds varsel pr. mail.
• Korpsstyrelsens medlemmer kan få indført punkter på dagsordenen for mødet. Disse skal
være formanden i hænde 14 dage inden Korpsstyrelsesmødet inklusiv eventuelle bilag.
• Korpsstyrelsens medlemmer sender deres input til mødet til den person i styrelsen, som er
ansvarlig for at samle og rundsende disse. Input skal være vedkommende i hænde senest
14 dage før mødet. Det samlede materiale, hvor punkter til diskussion og beslutning er
oplistet, fremlægges for alle styrelsens medlemmer senest 7 dage før mødets afholdelse efter
formandens godkendelse.
• Mødedeltagere er Korpsstyrelsens medlemmer. Udvalgsmedlemmer kan inviteres til
deltagelse i særlige punkter på dagsordenen.
• Mødet ledes af formanden.
• Korpsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
• Afgørelse træffes ved almindeligt stemmeflertal.
• Snarest efter mødets afholdelse udsendes referat til medlemmerne.
• Referaterne skal angive, hvem der var til stede på mødet, og hvem der var fraværende.
• Ved afstemninger noteres antallet af tilstedeværende medlemmer samt stemmetallene for
og imod.
• Referater af Korpsstyrelsens møder godkendes af korpsstyrelsen inden for 7 dage fra
udsendelse af referatet og offentliggøres på intranettet.
Korpsets revision
Der gælder følgende for korpsets revision
• Revisionsprotokoller, såvel årlige som løbende, sendes direkte til korpsets formand eller hele
Korpsstyrelsen.
• Revisionsprotokoller, såvel årlige som løbende, skal fortløbende pagineres.
• Revisionsprotokoller, såvel årlige som løbende, skal underskrives af Korpsstyrelsen.

DEL PÅ: